Prezentare

  • menedzsmentDurata studiilor: 3 ani
  • Forma de învăţământ: zi.

Programul de studiu al specializării Management are ca scop principal formarea unor specialişti în domeniul economic, care prin competenţele lor profesionale pot conduce cu eficacitate şi succes societăţile comerciale.

Planul de învăţământ al specializării este elaborat în conformitate cu Standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a ARACIS şi este compatibil cu structurile învăţământului universitar din România şi din străinătate.

Pe lângă disciplinele tradiţionale ale managementului, planul de învăţământ cuprinde discipline moderne, fiind astfel în concordanţă continuă cu evoluţia ştiinţei economice şi a practicii.

Discipline economice cum sunt: contabilitatea, finanţele, managementul investiţiilor, dreptul comercial etc. sunt predate în limba română.

Pe parcursul anilor universitari, studenţii specializării Management îşi perfecţionează cunoştinţele limbilor de circulaţie internaţională prin studiul limbilor: engleză, franceză şi germană. În studiul acestor limbi moderne se pune accent pe însuşirea limbajului economic.

Prin planul de învăţământ se acordă atenţie corespunzătoare activităţii practicii de specialitate. Practica de specialitate se desfăşoară pe baza convenţiilor încheiate cu societăţile comerciale de profil.

Catedra de Ştiinţe Economice a atras specialişti ai practicii economice pentru predarea unor discipline opţionale. Astfel, se realizează o strânsă legătură cu practica economică.

Catedra de Ştiinţe Economice desfăşoară şi o susţinută activitate de cercetare ştiinţifică. Rezultatele cercetării ştiinţifice sunt valorificate în activitatea didactică (manuale, lucrări practice etc.) şi în cărţi, monografii, teze de doctorat, studii publicate în revistele de specialitate, simpozioane şi altele.

De asemenea, şi studenţii sunt atraşi şi stimulaţi în activitatea de cercetare ştiinţifică a catedrei. Rezultatele cercetării ştiinţifice sunt cuprinse şi în elaborarea proiectelor de licenţă.

Studenţii sunt stimulaţi în procesul de învăţământ şi de cercetare prin acordarea burselor de merit şi prin burse oferite de unele societăţi comerciale.

Competenţa profesională a absolvenţilor este atestată prin rezultatele foarte bune şi bune obţinute la examenele de licenţă şi prin angajarea în posturi de specialitate.